Samen in actie voor duurzame energie

Windenergie in Noordoost Twente

Nederland staat voor een grote opgave om haar huidige energievoorziening in de komende decennia anders in te richten. We gaan van fossiele brandstoffen (kolen en aardgas) stap voor stap over op duurzaam opgewekte energie, dit noemen we de energietransitie. De stroom en warmte die we gebruiken krijgen in deze energietransitie een zichtbaardere plek in onze leefomgeving. Dit alles is nodig om in Noordoost Twente ook bij te dragen aan de landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde beneden de twee graden houden. 
 


Om de doelstellingen uit het klimaatakoord te kunnen halen is er een mix aan duurzame opwekkingsmethoden (zon- en windenergie) nodig.
In Noordoost Twente zetten we maximaal in op zonnepanelen op daken, aangevuld met zonnevelden en een aantal windturbines op daarvoor geschikte plaatsen. Vooralsnog zijn zonne- en windenergie de beste technieken en zijn al deze vormen hard nodig om voldoende duurzame energie op te kunnen wekken. 

Wat er op het gebied van windenergie mogelijk is in uw gemeente leest u op deze pagina en in het 'windbeleid' voor windenergie in Noordoost Twente.


Concept Windbeleid

In het windbeleid leggen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen de kaders, beperkingen en mogelijkheden voor de realisatie van windturbines vast. Zo mogen windturbines niet door iedereen en niet door alle landschappen geplaatst worden. Momenteel ligt er een concept van het windbeleid formeel ter inzage bij de gemeenten en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover een besluit nemen.

In het concept windbeleid is vastgelegd dat ontwikkelaars en initiatiefnemers alleen plannen voor windturbines kunnen indienen na actieve samenwerking met de lokale omgeving. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over de mate waarin de omgeving kan meeprofiteren, financieel of anderszins.
Hierdoor blijven inwoners in de directe omgeving van mogelijke windturbines in de regie en biedt windenergie de gemeenschap nieuwe kansen.


Zoekgebieden

Gebieden waar windturbines mogelijk kunnen komen, zijn op de kaart aangemerkt als 'zoekgebieden'.

Een studie door landschapsdeskundigen heeft een aantal gebieden op voorhand uitgesloten, denk aan: stuwwalgebieden, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, beschermde Natura2000 - en historische landgoederen.
Geschikte locaties voor windturbines liggen daarom aan de buitenranden van het Nationaal landschap en nabij onze huidige infrastructuur, zoals de A1 of industriegebieden. Hier zouden windturbines in de toekomst geplaatst kunnen worden in minimale clusters van 3 stuks.
Of en waar precies in zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is aan grondeigenaren, omwonenden en projectontwikkelaars. 

 

Afbeelding: Zoekgebieden in Noordoost Twente.  

Op de kaart zijn rode en paarse cirkels aangeduid als zoekgebieden voor windturbines. De rode cirkels zijn zoekgebieden voor grote windturbines in clusters van minimaal 3. De paarse zoekgebieden zijn zoekgebieden voor middelgrote turbines, deze hebben een hoogtebeperking vanwege de radar op vliegveld Twente. Download de kaart als pdf

Meer informatie

Vogels

Veiligheid

Onderzoeken