Samen in actie voor duurzame energie

Warmtevisie Noordoost Twente

In 2016 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs en committeerde zich daarmee aan het vergaand terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen is het verminderen van het aardgasgebruik. De visie stelt de kaders voor de huidige kansen en ontwikkelingen en is de basis voor nieuwe initiatieven en de wijkuitvoeringsplannen. 

Energie van Noordoost Twente

In Noordoost Twente werken we intensief samen aan de energietransitie. Onze lange termijn visie is om 100% energieneutraal te zijn in 2050. In deze warmtevisie geven we als de vier NoordoostTwentse gemeenten - Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal - richting aan hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien. 

Warmtevisie

In deze visie wordt weergegeven welke dorpen en wijken met de huidige inzichten en huidige stand van de techniek het beste van het aardgas af kunnen in de toekomst. Voor het opstellen van de warmtevisie is in samenwerking met diverse partners de afgelopen maanden per wijk geïnventariseerd wat op dit moment de beste, meest praktische en meest betaalbare oplossing zou kunnen zijn. Deze informatie is de basis voor de NOT-warmtevisie. De warmtevisie dient minimaal elke vijf jaar herzien te worden en waar nodig bijgesteld.

Wijkuitvoeringsplannen

ls de warmtevisie door de verschillende colleges en vervolgens door de gemeenteraden is vastgesteld, volgen er in 2020 gesprekken met dorpsraden, inwoners, plaatselijke werkgroepen duurzaamheid en andere belanghebbenden in de verschillende wijken en dorpen. Per wijk of dorp worden zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplannen’ samen met de bewoners opgesteld waarin voor die wijk wordt uitgewerkt hoe de woningen van het aardgas afgaan en welke eerste stappen hierin genomen kunnen worden. De NOT-gemeenten hebben een globale planning gemaakt met daarin welk dorp wanneer klaar moet zijn met het wijkuitvoeringsplan.


Samen doen

De warmtetransitie is een enorme uitdaging, die we alleen kunnen volbrengen als we hierin nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. Met elkaar gaan we voor een aardgasvrij Noordoost Twente op een manier die haalbaar en betaalbaar is.