Samen in actie voor duurzame energie

Gemeente Tubbergen

De paraplu boven duurzaamheid

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Om hieraan een steentje bij te dragen heeft Nederland een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

 Er zijn landelijk inmiddels een paar concrete doelen gesteld:

 1.  In 2023 moet 20% van de opgewekte energie duurzaam zijn en moeten we met elkaar een energiebesparing bereiken van 6%
 2.  In 2050 moet de opwekking van energie 100% duurzaam zijn

Een loffelijk streven, maar om dat uit te voeren moet er veel werk worden verzet. Om te voorkomen dat iedereen ‘maar wat doet’, worden er afspraken gemaakt tussen bedrijven, particulieren en de overheid. Deze worden per regio samengevat in de Regionale Energie Strategie (RES).

In Twente wordt deze strategie (RES-T) opgesteld samen met de 14 Twentse gemeenten, de TES (Twentse Energie Strategie), programma NEO (Nieuwe Energie Overijssel), het Rijk en de VNG gesteld worden.

 Wat is het doel van de gemeente Tubbergen?

Tubbergen  haakt aan bij de landelijk doelstelling. Dat betekent dus dat ook in Tubbergen in het jaar 2023 maar liefst 20% van de opgewekte energie duurzaam moet zijn en dat we met elkaar een energiebesparing willen bereiken van 6%. Vervolgens werken we toe naar  2030 waarin we inzetten op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing .

 Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030
 • Asbest van de daken voor 2024.

 Hoe gaan we dit doel bereiken?

We willen initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gemeente, verder aanjagen. In samenwerking met “Essenkracht” gaan we de duurzame agenda van de kernen versnellen. Daarnaast gaan we beleid ontwikkelen rondom het energieneutraal en aardgasloos bouwen.

Tubbergen haakt aan bij de geformuleerde landelijke doelstellingen uit  het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor het klimaatadaptief  inrichten van onze omgeving. Met het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een aanzet gegeven om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het regionale samenwerkingsnetwerk dat ‘Onder Twente’  vormt, samenwerken aan het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond.

Wat doen we op dit moment al?

 • We hebben eind 2018 Essenkracht gefaciliteerd in de oprichting om de Tubbergse kernen bij het realiseren van de duurzame projecten.
 • Onderzoek naar de verbetermaatregelen voor de Tubbergse gebouwen (eigen bedrijfsvoering) is afgerond. Het traject voor de verbeteringen wordt ingezet.
 • Op alle gemeentelijke energie (kleinverbruik) aansluitingen zijn slimme meters geplaatst. Hiermee wordt de mogelijkheid tot monitoring opgesteld.
 • Dorpskernen (met meer dan 1000 inwoners) zijn en worden voorzien van elektrische openbare laadpalen.
 • Er zijn informatie en voorlichtingsavonden gehouden op duurzame thema’s aan inwoners ondernemers en agrariërs en raadsleden.
 • In samenwerking met de ROVA werken continue aan het verduurzamen van de afvalinzameling en het scheiden van de afvalstromen.
 • Op asbest zijn verscheidene informatieavonden (incl. publicaties in op en rond de Essen) georganiseerd op het nut  en het bewustzijn van het verwijderen van asbest.
 • De mogelijkheid voor burgers om tot 35m² asbest gratis te brengen naar de gemeente werf te bergen is verlengd tot 2024.
 • Vorming van de “Asbestschakel”. Dit is een keten van bedrijven die de dakeigenaar volledig ontzorgt in het proces van verwijdering tot vernieuwing.