Samen in actie voor duurzame energie

Zonne-energie Noordoost TwenteDe zon is een schone energiebron die nooit opraakt. U kunt als huiseigenaar zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Tips daarvoor en informatie daarover is te vinden op ons energieloket. Daarnaast wordt zonne-energie ook op veel grotere schaal ingezet, bijvoorbeeld met zonnevelden of zon op grote daken. Op de website van Energieke Regio vindt u meer tips en informatie hierover. In Noordoost Twente gaat de eerste voorkeur uit naar plaatsing op daken, maar er wordt ook ruimte geboden voor zonnevelden.

Zonneveldenbeleid

De Noordoost Twentse gemeenten hebben in 2019 gezamenlijk beleid voor grootschalige zonnevelden vastgesteld. Het zonneveldenbeleid “Ontwikkelingsmogelijkheden grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” omschrijft waar en hoe zonnevelden kunnen komen, bijvoorbeeld op cultuurgronden.

Randvoorwaarden

Voor zonnevelden gelden een aantal voorwaarden en beperkingen. Landgoederen, het stuwwallengebied en  het essenlandschap worden bijvoorbeeld minder geschikt geacht. Natura2000-gebieden worden op voorhand uitgesloten. De ontwikkeling moet bovendien ruimtelijk goed worden ingepast in het landschap en de zonneladder moet worden toegepast. Ook zijn meervoudig ruimtegebruik en terughoudendheid bij de toepassing van vruchtbare landbouwgronden zijn belangrijke uitgangspunten in het beleid. Daarnaast wordt aan ontwikkelende partijen gevraagd de directe omgeving vroegtijdig te betrekken, hun belangen mee te nemen bij de ontwikkeling en de omgeving te laten meedelen in de opbrengsten van het zonneveld. In het beleid zijn richtlijnen opgenomen over die participatie. Ook wordt bij grootschalige ontwikkelingen, ter compensatie, gevraagd om een ruimtelijke kwaliteitsinvestering.

Lokale verschillen en evaluaties

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn nog in afwachting van een evaluatie over de inzet van landbouwgronden. Ook Losser en Oldenzaal gaan het zonneveldenbeleid nog evalueren.

Inmiddels heeft de provincie Overijssel in april 2020 ook een nieuwe handreiking “Handreiking zonnevelden, toepassing van de Overijsselse zonneladder en kwaliteitsimpuls zonnevelden” vastgesteld. Deze handreiking wordt mede als leidraad gehanteerd voor de evaluatie.

U kunt hier het vastgestelde zonneveldenbeleid van de gemeenten downloaden: