Samen in actie voor duurzame energie
Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

dinsdag 20 oktober 2020
WindenergieGemeente LosserOverig
De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten worden de problemen met de netcapaciteit verminderd, versnellen we de energietransitie in de grensgebieden en dragen we bij aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik.

Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door de  verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens te  benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet worden verminderd. Door wet- en regelgeving is dit  op dit moment echter niet mogelijk. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat elektriciteit alleen via  verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Het  afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is  daardoor niet mogelijk. Daar komt bij dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies  voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken.

Emmen, Kerkrade en Losser aanwijzen als experimenteergebied

Om op korte termijn verder te kunnen met de projecten in de gemeenten Emmen, Kerkrade en Losser,  vragen de genoemde overheden om aangewezen te worden als experimenteergebied en om de regels  daarvoor af te stemmen met de Duitse wetgever.  Niet alleen kunnen de projecten dan worden uitgevoerd, maar ze dienen tegelijkertijd als proef voor de  invoering van nieuwe Europese regelgeving. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt  gevraagd om dit af te stemmen met het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, het  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, de Autoriteit Consument en Markt en  het Bundesnetzagentur.  De gevraagde experimenteerruimte moet de volgende pilot projecten mogelijk maken (meer informatie  over de betreffende projecten in de bijlage bij de brief aan de minister):

Smart Energy Region Emmen-Haren (Ems)

De gemeente Emmen en haar Duitse buurgemeente Stadt Haren (Ems) zijn in 2016 gestart met het project  Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH). Met een verbinding tussen de regionale netten in Emmen en  Haren kan vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het distributienet in balans worden gebracht,  zodat de problemen met netcapaciteit aan beide zijden van de grens kunnen worden verminderd en de  aanwezige zon- en windparken efficiënter kunnen worden ingezet.

Grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim

In dit project zoeken de gemeente Losser en Bad Bentheim naar mogelijkheden om in het grensgebied een  gezamenlijk energiepark te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken van duurzame energie en in mogelijkheden om vraag en aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. Het energiepark kan op die wijze bijdragen aan versnelling  van energietransitie in het grensgebied.

Samenwerking gemeente Kerkrade en Nivelsteiner Sandwerke in Herzogenrath

Doel van het project is om grensoverschrijdende levering van duurzame elektriciteit mogelijk te maken. Het  grote opgestelde vermogen duurzame elektriciteit in het energiepark Nivelsteiner Sandwerke kan dan  bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Kerkrade zonder dat een onevenredig beslag op de ruimte in  Kerkrade wordt gedaan. Het project draagt zodoende bij aan versnelling van energietransitie in het  grensgebied en efficiënt en verantwoord ruimtegebruik.


Op 20 oktober schreeft Tubantia hier ook een artikel over. Dit artikel vindt u hier.

Vorige pagina