Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

donderdag 18 februari 2021
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Tot 5 februari 2021 konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen op het in november 2020 gepubliceerde concept windbeleid van Noordoost Twente. De gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen hebben daarin samen kaders opgesteld voor het aanvragen van een vergunning voor windturbines in Noordoost Twente. In totaal zijn er 209 zienswijzen binnengekomen: 48 in Dinkelland, 18 in Oldenzaal, 43 in Losser en 100 in Tubbergen.

Inwoners wakker geschud

Ursula Bekhuis, wethouder duurzaam in Tubbergen namens de 4 gemeenten: “We zijn blij dat de inwoners van zich hebben laten horen. “Tot een jaar geleden kregen we windenergie in Noordoost Twente maar moeilijk op de maatschappelijke agenda. Waar we het ook ter sprake brachten, de reacties bleven afwachtend. Sinds het concept windbeleid er ligt, is dat voorbij. Inwoners zien nu dat het dichterbij komt en zijn ineens wakker geschud. Gelukkig maar, want windturbines is een onderwerp waar we echt met elkaar over in gesprek moeten.”

Qua strekking wordt in de zienswijzen soms aandacht voor specifieke details gevraagd, maar de meeste zienswijzen zijn meer principieel van karakter. Ook lijken veel ingediende zienswijzen op elkaar. Dat geldt voor alle 4 de gemeenten. In zijn algemeenheid wordt vooral bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde keuzegebieden, het verkleinen van de grenzen van het Nationaal Landschap en de manier waarop draagvlakonderzoek gebeurt. Ook stellen indieners dat het beleid is gebaseerd op onvolledige of verouderde informatie.

Vragen en zorgen

De zienswijzen laten zien waar inwoners vragen over hebben en waar de zorgen zitten, bijvoorbeeld over de afstand van windmolens naar bebouwing en laagfrequent geluid. Dat is voor de Noordoost Twentse gemeenten waardevolle informatie. Ondanks veel persaandacht, bijeenkomsten met kernraden en dorpsraden, werkgroepen en belangengroepen, online webinars voor inwoners met antwoorden op ingezonden vragen en een enquête, blijven inwoners vragen houden. Meerdere kernraden en dorpsraden in de zoekgebieden zien dat ook en hebben aangegeven dat ze daarover in gesprek willen.

Wethouder Bekhuis: “De komende tijd gaan we de dialoog nog meer opzoeken. Hoe je het ook wendt of keert, we moeten echt anders met onze energie omgaan. Alleen nee zeggen is geen optie. We moeten juist kijken waar wel mogelijkheden en kansen in Noordoost Twente zijn. En die zijn er. Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste mensen voor duurzame energie zijn. Velen zijn voor zonne-energie, maar er zijn ook voorstanders van windenergie. Die laten zich nu niet horen. De mensen die vragen hebben of zich zorgen maken wel. Daar gaan we dus mee aan de slag. Dat willen we zorgvuldig doen voordat het beleid voor besluitvorming naar de 4 gemeenteraden gaat.”

Hoe nu verder

De komende tijd gaan de 4 gemeenten alle zienswijzen behandelen en samen beoordelen of het beleid daarop aangepast wordt. Daarna gaat het voor besluitvorming naar de afzonderlijke gemeenteraden. Als die instemmen, ligt er nieuw beleid met een kaart waarop staat waar windturbines in Noordoost Twente zouden kunnen komen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Dan is nog niet beslist waar de molens daadwerkelijk komen. Dat hangt af van initiatiefnemers die met een buurt in de zoekgebieden afspraken maken en daarna een vergunningstraject voor windturbines in de eigen gemeente  opstarten. Pas als die vergunning wordt verleend, kan daadwerkelijk een windmolen in Noordoost Twente gebouwd worden.

Vorige pagina