Samen in actie voor duurzame energie

Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 

Losser heeft begin 2018 de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 gepresenteerd. Energie is een belangrijk onderdeel van deze toekomstvisie; in 2023 willen we 20% van onze energiebehoefte duurzaam opwekken. In 2040 wil Losser 100% energieneutraal zijn. Voor het bereiken van deze doelen werkt Losser met de Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022. 

Platform Duurzaam Losser 

Voor de realisatie van de duurzaamheidsdoelen en het uitvoeren van activiteiten is het Platform Duurzaam Losser gevormd. Het Platform verbindt inwoners, ondernemers, organisaties, professionals, onderwijs en overheid. Samen werken ze aan het behalen van de doelen uit de Toekomstvisie en het realiseren van de dynamische uitvoeringsagenda. 

Nog een doel van het Platform Duurzaam Losser is om de samenleving goede informatie te geven over duurzame onderwerpen en energieke mensen en partijen te verbinden in duurzame netwerken. Ook biedt het Platform instrumenten, regelingen en fondsen zodat er binnen deze netwerken actief kan worden gewerkt aan duurzaamheid.  

Dit biedt Platform Duurzaam Losser 

  • Informatie en advies. 
  • Samenwerkingen en netwerken. 
  • Bijvoorbeeld tussen onderwijs en overheid, overheid en bedrijven, overheid en verenigingen en andere vormen van samenwerking. 
  • Ondersteuning via fondsen, regelingen en instrumenten. 
  • Ideeën en inspiratie om te handelen en te veranderen. 
  • Een fysieke ontmoetingsplaats: bezoek ons op Kerkstraat 4 in Losser! 

Concrete voorbeelden 

  • In 2018 heeft de gemeente Losser ‘Greune deals’ gesloten met basisscholen in de gemeente. We werken samen aan energiebewustwording, energiebesparing en duurzaam omgaan met afval (sociale innovatie). 
  • Met Van Heek Textiles b.v. is in 2019 een project opgestart voor het gebruik van waterstof in het productieproces als alternatief voor aardgas (technische innovatie). 
  • Aan Energie coöperatie Greuner uit Beuningen wordt praktische en financiële steun gegeven bij het aanleggen van zonnepanelen op daken van boerderijen. 

Contact en meer informatie? 

Heb je vragen of wil je een gesprek over de mogelijkheden die Platform Losser Duurzaam kan bieden? Neem dan contact op met onze beleidsadviseurs Duurzaamheid gemeente Losser:  


Roy Molendijk, tel. 06 12 50 71 38, r.molendijk@losser.nl