Samen in actie voor duurzame energie

Gemeente Dinkelland

De paraplu boven duurzaamheid

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Om hieraan een steentje bij te dragen heeft Nederland een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

Er zijn landelijk inmiddels een paar concrete doelen gesteld:

 1.   In 2023 moet 20% van de opgewekte energie duurzaam zijn en moeten we met elkaar een energiebesparing bereiken van 6%
 2.   In 2050 moet de opwekking van energie 100% duurzaam zijn

Een loffelijk streven, maar om dat uit te voeren moet er veel werk worden verzet. Om te voorkomen dat iedereen ‘maar wat doet’, worden er afspraken gemaakt tussen bedrijven, particulieren en de overheid. Deze worden per regio samengevat in de Regionale Energie Strategie (RES).

In Twente wordt deze strategie (RES-T) opgesteld samen met de 14 Twentse gemeenten, de TES (Twentse Energie Strategie), programma NEO (Nieuwe Energie Overijssel), het Rijk en de VNG gesteld worden.

Wat is het doel van de gemeente Dinkelland?

Wij vinden dat duurzaamheid een manier van denken is die geïntegreerd moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt voor de gemeente Dinkelland zelf, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere overheden.

Duurzaamheid overschrijdt lokale grenzen, daarom willen we regionaal samenwerken in combinatie met lokale projecten en processen. We gaan zelf het goede voorbeeld geven en ons vaker aansluiten bij duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Dinkelland in 2030
 • Asbest van de daken voor 2024.

 Hoe gaan we dit doel bereiken?

 Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen

 • Inkoop duurzame energie voor de gemeentelijke gebouwen
 • Monitoringtool op het gas- en elektriciteitsgebruik op alle 700 aansluitingen in onze gemeente
 • Informatie voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over duurzaamheid door middel van Stichting Duurzaam Thuis Twente, Energieloket, Stichting Energieke Regio
 • Samen met Losser, Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie. 
 • Verkenning en definiëren van de haalbaarheid grootschalige energietransitie (zonnevelden/wind/ geothermiek, waterstof etc)
 • We maken in NOT verband gebruik van de Energie Transitiecoördinator Grootschalige Energie
 • Communicatie over duurzaamheid voor draagvlak en initiatief
 • Stimulering verduurzaming scholen
 • Deelname door scholen aan verduurzamingsprojecten  en challenges
 • Bestaande woningbouw wijkgericht gasloos maken. 
 • Warmteplan: voor alle wijken en kernen in beeld gebracht welke duurzame energieoplossingen er mogelijk zijn.  

 Wat doen we op dit moment al?

Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Een beschikbaar Duurzaamheidsfonds voor onze inwoners